Tải Game

Chuỗi Sự Kiện Server Mới ( Áp Dụng Từ S25 Trở Đi )

17/08/2018

Chuỗi Sự Kiện Server Mới ( Áp Dụng Từ S25 Trở Đi )

Tích nạp ngày 1 ( Tính từ ngày mở server )
120 Xu : 5 Năng lượng nhỏ + 5 Lệnh treo thưởng
300 Xu : 10 Năng lượng nhỏ + 10 Lệnh treo thưởng
600 Xu : 1 Rương TB Cam
1500 Xu : 30 mảnh Law
3000 Xu : 30 Tử ngọc cấp 1
6000 Xu : 350 Đá tinh luyện
9000 Xu : 60 hồn Dragon
12000 Xu : 1 Năng lượng (đỏ)


Tích nạp ngày 2 ( Tính từ ngày mở server )
120 Xu : 5 Năng lượng nhỏ + 5 Lệnh treo thưởng
300 Xu : 10 Năng lượng nhỏ + 10 Lệnh treo thưởng
600 Xu : 1 Rương TB Cam
1500 Xu : 30 mảnh Law
3000 Xu : 30 Hoàng ngọc cấp 1
6000 Xu : 350 Đá tinh luyện
9000 Xu : 60 hồn Dragon
12000 Xu : 1 Áo khoác Quỷ (đỏ)


Tích nạp ngày 3 ( Tính từ ngày mở server )
120 Xu : 5 Năng lượng nhỏ + 5 Lệnh treo thưởng
300 Xu : 10 Năng lượng nhỏ + 10 Lệnh treo thưởng
600 Xu : 1 Rương TB Cam
1500 Xu : 30 mảnh Law
3000 Xu : 30 Lam ngọc cấp 1
6000 Xu : 350 Đá tinh luyện
9000 Xu : 60 hồn Dragon
12000 Xu : 1 Áo Kuma (đỏ)


Tích nạp ngày 4 ( Tính từ ngày mở server )
120 Xu : 5 Năng lượng nhỏ + 5 Lệnh treo thưởng
300 Xu : 10 Năng lượng nhỏ + 10 Lệnh treo thưởng
600 Xu : 1 Rương TB Cam
1500 Xu : 30 mảnh Law
3000 Xu : 30 Lục ngọc cấp 1
6000 Xu : 350 Đá tinh luyện
9000 Xu : 60 hồn Dragon
12000 Xu : 1 Sách (đỏ)


Tích nạp ngày 5 ( Tính từ ngày mở server )
120 Xu : 5 Năng lượng nhỏ + 5 Lệnh treo thưởng
300 Xu : 10 Năng lượng nhỏ + 10 Lệnh treo thưởng
600 Xu : 1 Rương TB Cam
1500 Xu : 30 mảnh Law
3000 Xu : 30 Hỏa ngọc cấp 1
6000 Xu : 350 Đá tinh luyện
9000 Xu : 60 hồn Dragon
12000 Xu : 1 Ma linh đao (đỏ)


Tích nạp ngày 6 ( Tính từ ngày mở server )
120 Xu : 5 Năng lượng nhỏ + 5 Lệnh treo thưởng
300 Xu : 10 Năng lượng nhỏ + 10 Lệnh treo thưởng
600 Xu : 1 Rương TB Cam
1500 Xu : 30 mảnh Law
3000 Xu : 30 Túi ngọc cấp 1
6000 Xu : 350 Tinh cầu
9000 Xu : 60 hồn Dragon
12000 Xu : 1 Sét (đỏ)


Tích nạp ngày 7 ( Tính từ ngày mở server )
120 Xu : 5 Năng lượng nhỏ + 5 Lệnh treo thưởng
300 Xu : 10 Năng lượng nhỏ + 10 Lệnh treo thưởng
600 Xu : 1 Rương TB Cam
1500 Xu : 30 mảnh Law
3000 Xu : 30 Túi ngọc cấp 1
6000 Xu : 350 Tinh cầu
9000 Xu : 60 hồn Dragon
12000 Xu : 2 Rương TB đỏ


Tích Nạp 7 Ngày ( Tính từ ngày mở server )
5000 Xu : 50 Rương sở trường sơ
10000 Xu : 25 Rương sở trường trung
15000 Xu : 25 Rương sở trường trung
20000 Xu : 1 Rương trang bị đỏ
25000 Xu : 1 Rương trang bị đỏ
30000 Xu : 1 Rương trang bị đỏ
35000 Xu : 1 Rương trang bị đỏ
40000 Xu : 1 Rương trang bị đỏ
45000 Xu : 1 Rương trang bị đỏ
50000 Xu : 1 Pet Bepo Máu

 

Tích tiêu ngày 1 ( Tính từ ngày mở server )
300 Xu : 10 Đá tinh luyện + 5 Năng lượng nhỏ + 5 Lệnh treo thưởng
600 Xu : 10 Đá tinh luyện + 5 Năng lượng nhỏ + 5 Lệnh treo thưởng
1500 Xu : 60 mảnh Jinbe
3000 Xu : 1 Rương TB Cam
6000 Xu : 60 Đá tinh luyện + 500 Sách kỹ năng
9000 Xu : 80 Đá tinh luyện + 1000 Sách kỹ năng
12000 Xu : 100 Đá tinh luyện + 1500 Sách kỹ năng
15000 Xu : 120 Đá tinh luyện + 2000 Sách kỹ năng


Tích tiêu ngày 2 ( Tính từ ngày mở server )
300 Xu : 10 Đá tinh luyện + 5 Năng lượng nhỏ + 5 Lệnh treo thưởng
600 Xu : 10 Đá tinh luyện + 5 Năng lượng nhỏ + 5 Lệnh treo thưởng
1500 Xu : 60 mảnh Jinbe
3000 Xu : 1 Rương TB Cam
6000 Xu : 60 Đá tinh luyện + 1 Mảnh 1 Trận pháp hồi nộ cam
9000 Xu : 80 Đá tinh luyện + 1000 Sách kỹ năng
12000 Xu : 100 Đá tinh luyện + 1500 Sách kỹ năng
15000 Xu : 120 Đá tinh luyện + 2000 Sách kỹ năng


Tích tiêu ngày 3 ( Tính từ ngày mở server )
300 Xu : 10 Đá tinh luyện + 5 Năng lượng nhỏ + 5 Lệnh treo thưởng
600 Xu : 10 Đá tinh luyện + 5 Năng lượng nhỏ + 5 Lệnh treo thưởng
1500 Xu : 60 mảnh Jinbe
3000 Xu : 1 Rương TB Cam
6000 Xu : 60 Đá tinh luyện + 1 Mảnh 2 Trận pháp hồi nộ cam
9000 Xu : 80 Đá tinh luyện + 1000 Sách kỹ năng
12000 Xu : 100 Đá tinh luyện + 1500 Sách kỹ năng
15000 Xu : 120 Đá tinh luyện + 2000 Sách kỹ năng


Tích tiêu ngày 4 ( Tính từ ngày mở server )
300 Xu : 10 Đá tinh luyện + 5 Năng lượng nhỏ + 5 Lệnh treo thưởng
600 Xu : 10 Đá tinh luyện + 5 Năng lượng nhỏ + 5 Lệnh treo thưởng
1500 Xu : 60 mảnh Jinbe
3000 Xu : 1 Rương TB Cam
6000 Xu : 60 Đá tinh luyện + 1 Mảnh 3 Trận pháp hồi nộ cam
9000 Xu : 80 Đá tinh luyện + 1000 Sách kỹ năng
12000 Xu : 100 Đá tinh luyện + 1500 Sách kỹ năng
15000 Xu : 120 Đá tinh luyện + 2000 Sách kỹ năng


Tích tiêu ngày 5 ( Tính từ ngày mở server )
300 Xu : 10 Đá tinh luyện + 5 Năng lượng nhỏ + 5 Lệnh treo thưởng
600 Xu : 10 Đá tinh luyện + 5 Năng lượng nhỏ + 5 Lệnh treo thưởng
1500 Xu : 60 mảnh Jinbe
3000 Xu : 1 Rương TB Cam
6000 Xu : 60 Đá tinh luyện + 1 Mảnh 4 Trận pháp hồi nộ cam
9000 Xu : 80 Đá tinh luyện + 1000 Sách kỹ năng
12000 Xu : 100 Đá tinh luyện + 1500 Sách kỹ năng
15000 Xu : 120 Đá tinh luyện + 2000 Sách kỹ năng


Tích tiêu ngày 6 ( Tính từ ngày mở server )
300 Xu : 10 Đá tinh luyện + 5 Năng lượng nhỏ + 5 Lệnh treo thưởng
600 Xu : 10 Đá tinh luyện + 5 Năng lượng nhỏ + 5 Lệnh treo thưởng
1500 Xu : 60 mảnh Jinbe
3000 Xu : 1 Rương TB Cam
6000 Xu : 60 Đá tinh luyện + 1 Mảnh 5 Trận pháp hồi nộ cam
9000 Xu : 80 Đá tinh luyện + 1000 Sách kỹ năng
12000 Xu : 100 Đá tinh luyện + 1500 Sách kỹ năng
15000 Xu : 120 Đá tinh luyện + 2000 Sách kỹ năng


Tích tiêu ngày 7 ( Tính từ ngày mở server )
300 Xu : 10 Đá tinh luyện + 5 Năng lượng nhỏ + 5 Lệnh treo thưởng
600 Xu : 10 Đá tinh luyện + 5 Năng lượng nhỏ + 5 Lệnh treo thưởng
1500 Xu : 60 mảnh Jinbe
3000 Xu : 1 Rương TB Cam
6000 Xu : 60 Đá tinh luyện + 1 Mảnh 6 Trận pháp hồi nộ cam
9000 Xu : 80 Đá tinh luyện + 1000 Sách kỹ năng
12000 Xu : 100 Đá tinh luyện + 1500 Sách kỹ năng
15000 Xu : 120 Đá tinh luyện + 2000 Sách kỹ năng

 

Chiêu mộ Ngày 1~3 ( Tính từ ngày mở server )
10 lần : 100 Đá tinh luyện
20 lần : 150 Đá tinh luyện
30 lần : 200 Đá tinh luyện
40 lần : 10 mảnh Garp
50 lần : 15 mảnh Garp
60 lần : 20 mảnh Garp
80 lần : 25 mảnh Garp
100 lần : 30 mảnh Garp
120 lần : 35 mảnh Garp
140 lần : 40 mảnh Garp

 

Thu thập Ngày 4~7 ( Tính từ ngày mở server )
10 lần : 100 Đá tinh luyện
20 lần : 200 Đá tinh luyện
30 lần : 300 Đá tinh luyện
40 lần : 10 mảnh Sabo
50 lần : 15 mảnh Sabo
60 lần : 20 mảnh Sabo
80 lần : 25 mảnh Sabo
100 lần : 30 mảnh Sabo
120 lần : 35 mảnh Sabo
140 lần : 40 mảnh Sabo

 

Túi Quà VIP Ngày 1~3 ( Tính từ ngày mở server )
Đạt VIP8 mua gói giá 1 Xu : 9999 Sách kỹ năng

Túi Quà VIP Ngày 4~7 ( Tính từ ngày mở server )
Đạt VIP10 mua gói giá 1 Xu : 1000 Đá tinh luyện

Đổi đồ 7 ngày ( Tính từ ngày mở server )
1 HH Luffy ---> 15 Thể lực (5 lần/ngày)
1 HH Luffy ---> 500 Xu : (1 lần/ngày)
1 HH Luffy ---> 2 Đá tinh luyện (10 lần/ngày)
15 Xu ---> 1 HH Luffy (15 lần/ngày)
30 HH Luffy ---> 10 Rương sở trường sơ (3 lần/ngày)
30 HH Luffy ---> 5 Rương sở trường sơ (3 lần/ngày)
350 HH Luffy ---> 1 Thẻ cổ vũ (1 lần/SK)
100 HH Luffy ---> 1 Rương TB Cam (2 lần/SK)

Đăng nhập nhận quà 7 ngày ( Tính từ ngày mở server )
Ngày 1 : 30 hồn Kid + 6 Rương s.trường sơ
Ngày 2 : 30 hồn Hawkins + 15 Đá tinh luyện
Ngày 3 : 100 hồn Moria + 10 Thẻ sao
Ngày 4 : 30 hồn Bonney + 2 Rương báu vật
Ngày 5 : 60 hồn Jozu + 100,000 Beri
Ngày 6 : 30 hồn Killer + 500 Điểm kỹ năng
Ngày 7 : 100 hồn Marco + 1 Trái tàng hình

Quà nạp đầu
Nạp đầu : 61 hồn Ace + Mũ Rơm (tím) + Quần Luffy (tím) + Áo Luffy (tím) + Trái Ác Quỷ (tím) + Nắm Tay Hóa To (tím) + Dép Luffy (tím)

10 ngày TOP Lực chiến tổng 10 ngày ( Tính từ ngày mở server )
TOP1 : 130 mảnh Râu Trắng + 5 Túi ngọc Lv4 + 30000 Xu 
TOP2 : 90 mảnh Râu Trắng + 4 Túi ngọc Lv4 + 25000 Xu 
TOP3 : 60 mảnh Râu Trắng + 3 Túi ngọc Lv4 + 20000 Xu 
TOP4-5 : 3 Túi ngọc Lv4 + 15000 Xu 
TOP6-20 : 2 Túi ngọc Lv4 + 5000 Xu 
TOP11-20 : 1 Túi ngọc Lv4 + 5000 Xu 

Lưu ý : thuyền trưởng đạt TOP10 lực chiến tổng và >600,000 nhận thưởng

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ